HomeNieuwsJaarstukken 2018 en reactie SGP & CU

Jaarstukken 2018 en reactie SGP & CU

Publicatiedatum: 8 jul. 2019

 

Donderdag  4 juli vond de raadsvergadering plaats waarin de financiële en beleidsperspectieven van het huidige college behandeld werden.
Waar wij vorig jaar tegen de Perspectiefnota èn begroting hebben gestemd vanwege de forse bedragen voor cultuur die niet onderbouwd werden.
Ook nu is dat weer aan de orde en onze afweging was: gaan we opnieuw tegen stemmen, met geen enkel resultaat of gaan we voor stemmen met een waarschuwing
om in de aanloop naar de begroting en de begroting zelf de enorme bedragen voor cultuur en onderwijs( beroepencampus) nu wel te gaan onderbouwen.
Daarbij hebben we een motie ingediend om voor de begroting het principe ‘ geld volgt beleid’ te hanteren. Tijdens de besprekingen leverde dit in ieder geval een toegankelijker houding van het college op,  met van beide kanten een uitgestoken hand. Lees hieronder meer.

Jaarstukken 2018

Met de goede rapportage van de jaarstukken en eerder gehouden I&O sessie wil een paar opmerkingen:

 • Het jaar is financieel gezien positief afgesloten;
 • De weerstandscapaciteit is van 41M gedaald naar 25M, nog steeds voldoende als we rekeninghouden met de risico’s van 17M. We hebben nog vlees op de botten, maar is het genoeg als het minder gaat?
 • Dure leningen zijn afgekocht, maar er blijft een risico als bij oversluiten de rente fors hoger wordt.

Mocht iemand denken, het valt wel mee. Een voorbeeld van een verscholen risico: we hebben in de crisis jaren de technische levensduur van de riolering met 20 jaar verlengd, wat een risico geeft op het gebudgetteerde jaarlijks onderhoud : dit kan tekort schieten waardoor stabiele dienstverlening in gevaar komt.

 Uit de jaarstukken zijn positieve punten te halen:

 • Realisatie van de aansluiting Oost op de A15;
 • Oprichting Gorcumse City marketing en meer camper overnachtingen
 • OAB tot 12 jr à goede resultaten
 • Sociaal Domein à daar waar andere gemeenten financieel gierend uit de pas zijn gelopen, doen wij het best goed dankzij de in voorgaande jaren opgebouwde reserve. De Wijkteams hebben zelfs nog een efficiency slag weten te maken en uit de presentatie van het sociaal team komt naar voren dat nu echt de boel op orde aan het raken is.

 Maar daarnaast valt op dat veel investeringsbudgetten zijn doorgeschoven. Van de voorgenomen investeringen is ongeveer de helft gerealiseerd.

Er zijn een aantal logische verklaringen, maar ook heel veel is niet zo makkelijk te verklaren:

 • Doorschuiven woon en transformatie visie;
 • Recreatieplas Mollenburg niet gerealiseerd;
 • Onderhoud monumenten doorgeschoven;
 • Aanbesteding veerboten niet gelukt.
 • Baggerwerk Lingehaven: ook niet gelukt;
 • Iets eenvoudigs dan: Beschoeiingen à ook niet gereed !!

 Wat gaat hier verkeerd, waardoor we zo weinig in 2018 hebben gepresteerd? We begrijpen dat de organisatie volop in reorganisatie is, we zijn benieuwd of we daarbij de kosten in de hand kunnen houden.
Klopt het dat we nog steeds geen accountantsverklaring hebben ontvangen?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PPN (Provinciale Perspectief Nota)

Onze fractie is opgelucht over het formaat van de PPN: waar de wethouder financiën in de klankbordgroep tot een kadernota van een A4tje leek te willen komen, is dit toch een stuk van redelijk normale omvang. Het informatiegehalte is dan wel weer mager: een hoop wollige vergezichten, maar nog weinig concreets.

De algemene lijn die wij zien:

 • Geen ruimte op de meerjaren begroting tot 2023;
 • Geen inflatiecorrectie op veel prijsgevoelige programmabudgetten

Van scherp in de wind naar uiterst scherp aan de wind varen? Hoeveel risico gaan we nemen?

 Verantwoord ambitieus, zo kopt het eerste hoofdstuk van de PPN. Zou dit college zich toch iets aan hebben willen trekken van onze kritiek?

Eindelijk zien we iets terug van de speerpunten zoals door de stad in GO 2032 benoemt, waar mobiliteit en bereikbaarheid op nr.1 stonden :het college geeft er blijk van te snappen dat dit meer prioriteit moet gaan krijgen en dat dit erg veel geld gaat kosten. We zijn het met het college eens dat mobiliteit geen doel op zich is: het gaat om bereikbaarheid voor inwoners, ondernemers, hulpdiensten en bezoekers.

Tot nu toe is er op dit gebied nog niet veel gebeurd: de uitgeklede versie van de renovatie van de Banneweg( terecht met het oog op de toekomstige ontwikkelingen) met alleen al een prijskaartje van 2 miljoen en de mislukte aanbesteding van de elektrische veerboten zijn ongeveer de wapenfeiten. Jammer dat dit college niet voortvarender aan de slag is gaan met de uitkomsten van de raadsopdracht mobiliteit, alleen de naam wordt blijkbaar anders. Nu wordt kostbare tijd verloren.

De veerboten vinden we dan weer helemaal niet terug in de cijfers: zou het college nu echt denken dat het niet duurder uit gaat vallen?

Positief is dat er nu wel schot lijkt te komen in een lang gekoesterde wens van onze fractie: een station op Papland om zo Gorinchem- Noord te gaan bedienen. Ook hier zal overigens een flink hoger prijskaartje aanhangen. En met alle ambities van de wethouder onderwijs zal dat station hard nodig zijn. Een beroepencampus is de droom. Prachtig, maar laten we vooral ook doen wat nu al kan en nodig is: de vervanging van het gebouw van het Gilde, een prachtige en succesvolle school waar de nood hoog is. Deze wethouder heeft al direct toegezegd meer dan het wettelijk vereiste( nl.de huisvesting) te willen doen. Dat maakt hem vast populair, maar ga nu eerst eens in beeld brengen wat er nodig is, voordat er financiële verwachtingen worden gewekt. We zien dat er een enorme smak geld in de PPN is geslingerd: van 1,5 miljoen in 2020 oplopend tot 8 miljoen in 2023. En net als bij het renovatieverhaal van het theater, lijkt het er opnieuw op dat een wethouder maar vast een enorme som claimt en beleid komt later. Wij denken, dat het college er verstandig aandoet hier een PM post neer te zetten en de plannen concreter uit te werken, zodat bij de begroting wellicht een beter onderbouwd verhaal een concreet bedrag rechtvaardigt. Ik kom daar straks nog op terug.

 Ik benoemde al dat er veel vaagheid in het stuk staat. Lezenswaardig is in dat kader wat er geschreven wordt over de woon en transformatievisie. Misser was natuurlijk al dat bij de bespreking ervan iedereen over het stuk beschikte...behalve de raad.  Het gehandicaptenplatform bleek niet eens te zijn betrokken.  De kretologie is ook voor ruime interpretatie vatbaar: blijkbaar is het criterium: “ gelukkig wonen”( wat is dat, hoe meet je dat en wat doe je als er 1 of meer ongelukkig wonende inwoners zijn?. En dat ook nog voor iedereen. Bijzonder hierbij is ook dat wij lezen, dat niet de wethouder, niet het college of de coalitie maar “ de stad “ de verantwoording neemt hiervoor. Het wordt steeds gekker!

Positiever zijn wij over de inzet van dit college op het gebied van duurzaamheid: de ambities op dit terrein onderschrijven wij en gelukkig is er de financiële ruimte om door te pakken.

Over het sociaal domein is er blijkbaar niets nieuws te melden.

Bij de onthulling van de cultuurvisie is gebleken, dat de wethouder nu ook snapt, wat verder ongeveer iedereen al snapte: ook voor 10 miljoen gaat het er niet inpassen. En dus wordt er een ander plan van stal gehaald, wat erg lijkt op wat we de afgelopen decennia gedaan hebben nl. geen besluit nemen en terug naar het stenen tijdperk: alle euro’s weer in stenen stoppen. Het pand voor 7 miljoen renoveren ( en ligt daar dan al een doorgerekend plan voor?)wordt afhankelijk gemaakt van een haalbaar(wat is dat dan?) plan voor de exploitatie van het grote podium, dat uit de stad moet komen, middels een aanbesteding(…)! Op bijna alle vragen was er of geen antwoord of het moest nog onderzocht worden. Toch wordt ons gevraagd te besluiten tot een jaarlijkse investeringslast van  € 780.000 euro,zonder een concreet door de raad geaccordeerd plan?  We hebben vorig jaar aangegeven dat de 10 miljoen een PM post zou moeten zijn, gezien de geschiedenis lijkt het ons verstandig nu gewoon wel een PM post op te nemen. Om dit kracht bij te zetten de volgende motie: Geld volgt beleid.

 Er wordt ook nu weer veel geschreven over participatie, we merken er nog niet veel van: bij de presentatie van de cultuurvisie leek het alsof de wethouder schrok van het feit dat hij dit wel beloofd heeft in de begroting: brede participatie over het plan voor renovatie theater Haarstraat en zelfs over wat inwoners aan cultuur willen in hun eigen wijk. Ook hier graag de daad bij het woord: wij zijn erg benieuwd wat de stad vindt van alle plannen, zeker als mensen weten wat het allemaal gaat kosten. En met de stad bedoelen wij dan echt breed een dwarsdoorsnede van onze inwoners.

 Bij het gedeelte over regionale samenwerking viel op, dat Gorinchem blijkbaar helemaal geen functie meer heeft als het om cultuur gaat( en waarom zou je dan nog zoveel investeren?) en wij zijn wel benieuwd waarom de regiodeal uit 2018 niet is gehonoreerd en het college verwacht dat dit nu wel gaat lukken.

 Om tot een afronding te komen:

Op zich zien wij best goede voornemens: er gaat nu tenminste geld naar de infra en ook voor aflossing van schulden wordt een vergezicht geschilderd.

Wij zouden deze twee zaken liever meer prioriteit geven en dus de volgorde omdraaien, ook omdat we nauwelijks onderbouwd beleid zien.
Geen nieuwe schulden aangaan, maar juist doorgaan op de weg die in 14-18 is ingezet: gestaag onze schulden terugbrengen naar normalere proporties. We zouden toch iets geleerd moeten hebben van de afgelopen crisis.

Wij willen het college, de raad en het ambtelijk apparaat wijsheid en Gods zegen toewensen.