Voorstel extra subsidie De Nieuwe Doelen

19 feb 2015

In de raadsvergadering van 19 februari was hét onderwerp dat de gemoederen bezig hield het voorstel om Schouwburg De Nieuwe Doelen een extra subsidie te geven voor wat genoemd werd ‘een zachte landing’. Aanleiding was het bericht van het bestuur van de stichting dat ze op het punt stonden failliet te gaan. Voor onze fractie niet echt heel verrassend, omdat de afgelopen jaren er wel steeds geld bij moest, maar te weinig ingrijpende verbeteringen in de bedrijfsvoering zijn doorgevoerd.

Vandaag staan we ongeveer op hetzelfde punt als in juni 2011. Toen lag er een voorstel om De Nieuwe Doelen te redden van de ondergang, wat inhield dat er bijna 8 ton incidenteel bij moest en structureel 9 ton per jaar voor een periode van 10 jaar. De voorgenomen bezuiniging werd teruggedraaid. Daartegen hebben wij ons verzet: er lag o.i een maar heel magere onderbouwing en geen enkel solide plan om de bedrijfsvoering ingrijpend te verbeteren. Daarnaast werd de hete aardappel van kostbaar onderhoud en dure investeringen doorgeschoven.

De enige troostprijs was, dat er een klein bedrag ( krap 38.000 euro) werd bestemd voor onderzoek naar een multifunctionele culturele accommodatie. Dat bleek bij het aantreden van de huidige wethouder cultuur begin 2013 overigens al snel verdwenen, terwijl er tot op de dag van vandaag geen onderzoek ligt.

U zult begrijpen dat wij deze dagen wat last hebben van deja-vu.

Opnieuw is De Nieuwe Doelen in de problemen en dat is niet echt verrassend. Het historisch overzicht laat zien, dat er nauwelijks is meebewogen met de veranderingen die zich voltrokken hebben en die grote financiële gevolgen hebben voor onze stad en dus ook voor de culturele sector. Het lijkt ook wel of De Nieuwe Doelen nauwelijks gecommuniceerd heeft met het college en dat vinden wij toch lastig te begrijpen.

Voor ons ligt de keuze om De Nieuwe Doelen failliet te laten gaan of, zoals dat heet ‘een zachte landing ‘te laten maken. Kosten van de eerste optie zijn onbekend: het kwijtraken van de regie, waardoor we moeten afwachten wat er na faillissement nog over is in het gebouw en wat er dan nog kan en evt. opnieuw geinvesteerd moet worden, het heeft niet onze voorkeur.

De tweede optie lijkt aantrekkelijker, maar kost geld: maximaal 250.000 euro.

Het theater zou dan behouden blijven en naar het nu lijkt ook de inventaris die nodig is om de theateractiviteiten uit te kunnen blijven voeren. Het college zorgt hiermee ook, dat De Nieuwe Doelen de aangegane verplichtingen naar kaarthouders kan nakomen.

Wij hebben ingestemd met de cultuurvisie van 2013, waarin over het stadspodium wordt gezegd, dat dit gaat om een concept dat niet gebonden is aan 1 fysieke plaats. Het moet een mix worden van educatie, professionele podiumkunst, mar ook amateurkunst( de dorpshuisfunctie), evenementen en festivals. Dat onderschrijven we nog steeds.
In het coalitieakkoord wordt het belang van een grote zaal genoemd, maar ook dat de discussie over het toekomstbeeld nog gevoerd moet worden en er dus geen grote investeringen gedaan worden tot daar helderheid over is.

Kiezen voor de optie die het college ons voorhoud, maakt dit mogelijk, waarbij door het wegvallen van de organisatie Nieuwe Doelen o.i er ook ruimte komt om andere wegen te verkennen, andere initiatieven kans te bieden. Opnieuw ligt er dus de opdracht om na te gaan denken over een invulling die past in de mogelijkheden van Gorinchem en waar een gedegen visie en financiële onderbouwing onder ligt.

Waar niet alleen en automatisch naar de gemeente gekeken wordt voor het benodigde geld, maar ook de samenleving ( vrienden va De Nieuwe Doelen) het bedrijfsleven en wie weet ook de regio het draagvlak kunnen vormen.

De Nieuwe Doelen stopt per 31 mei, maar dan is het seizoen wat ons betreft niet afgelopen. We vinden het van groot belang de voorstellingen die dan nog gepland staan en bij uitstek op een stadpodium passen door te laten gaan. Ten slotte is dat wat ons betreft de meerwaarde van het stadspodium: dat allerlei verenigingen en scholen daar hun optredens kunnen doen.

Dat alles betekend, dat wij in kunnen stemmen met het voorstel van het college, met als aanvulling dat de genoemde voorstellingen van verenigingen en scholen doorgang kunnen vinden.

We voelen er niet voor, zoals het amendement van PvdA c.s voorstelt, 250.000 euro uit de alg.reserve te halen voor de zachte landing, om zo het restant van het subsidie bedrag beschikbaar te houden voor de tweede helft van dit jaar.

Wij vinden dat de omgekeerde volgorde: eerst geld en dan gaan we kijken of we daar nog wat bij kunnen vinden.

o.i is het juist om met het totale bedrag dat aan De Nieuwe Doelen is toegekend als subsidie, ook al is dat in twee helften verdeeld als het op uitkeren aan komt, de ontstane problemen op te lossen. Mocht het zo zijn, dat er in de loop van dit jaar zich een initiatief aandient, waarvan we met elkaar zeggen: dit is een uitgelezen kans, dan kunnen we altijd nog kijken welke mogelijkheden er zijn. We weten dat ook meer over de uiteindelijke afwikkeling en wat die ons gekost heeft.

Maar dan blijft voor ons voorop staan, dat er een duidelijke en financieel onderbouwde visie moet zijn, zoals is afgesproken in de plannen van de Cultuurvisie en nogmaals bekrachtigd in het coalitieakkoord.

Het tweede amendement van de PvdA over de steun die de gemeente zou moeten bieden bij het laten afvloeien van de medewerkers vinden wij niet gepast. Niet alleen scheppen we zo een precedent voor medewerkers van andere subsidie ontvangers, maar wij vinden dit toch echt een verantwoordelijkheid van De Nieuwe Doelen zelf. De ondersteuning die in het collegevoorstel wordt geboden vinden wij voldoende.

« ga terug